fbpx

Covid-19 Aydınlanma Metni

Almira Grup LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla her türlü kişisel veriyi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlemekteyiz.
Dünya çapında pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgın hastalığı kapsamında, dünyada ve ülkemizde birçok tedbir alınmakta, bu tedbirler kapsamında da Şirketimiz bugüne değin gerekli önlemleri alarak çalışanlarımızı da bu hususta bilgilendirmektedir. Bu doğrultuda, kamu sağlığını ve güvenliğini temin etmek amacıyla, çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve çalışanları, işletme binalarına gelen ziyaretçilerimiz, bayilerimiz ve çalışanları, tedarikçilerimiz ve çalışanlarının aşağıda detayları verildiği üzere kişisel verilerini KVKK ve ilgili mevzuat gereği işlemekteyiz:

Veri Sorumlusu

( http://www.amirahairtransplant.com/ )

Almira Hair Transplant olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı, platform kullanıcılarımızı (internet sitesi kullanıcıları) ve diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

İlgili Kişi-İşlenen Veriler

Almira Hair Transplant Çalışanları: Kimlik verileri (ad, soyad, T.C. kimlik no vb.), iletişim verileri (adres, telefon, e-mail), sağlık verileri (ateş ölçüm verisi, Covid-19 belirtileri, Covid-19 pozitif olan kimse ile temas verisi, Covid-19 test sonucu).
Ziyaretçiler, Yükleniciler ve Çalışanları, Bayiler ve Çalışanları, Tedarikçiler ve Çalışanları: Sağlık verisi (ateş ölçüm verisi)

İşleme Amacı

Kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılacağı

Ateş ölçümü neticesinde Covid-19 pozitif olma ihtimali olmayan kişilerin ateş ölçüm verisi aktarılmayacaktır.
Ateş ölçüm verisi Covid-19 pozitif olma ihtimali olan Almira Hair Transplant çalışanları, Covid-19 belirtileri gösterdiği tespit edilen kişiler ve Covid-19 pozitif olan kimselerle temaslı olduğu tespit edilen kişiler derhal anlaşmalı sağlık kuruluşuna yönlendirilecek, işletmeye girişi engellenecektir. Test yapan sağlık kuruluşuna test için gerekli olan kimlik ve iletişim verileri aktarılacaktır. Test yapan sağlık kuruluşu, test sonucunu hem Şirkete hem de ilgili kişiye bildirecektir. Bu bilgiler, Şirketin kullandığı servera kayıtlı bilgisayarlara işlenecektir.
Ateş ölçüm verisi Covid-19 pozitif olma ihtimali olan ziyaretçiler, yükleniciler ve çalışanları, bayiler ve çalışanları, tedarikçiler ve çalışanlarının işletmeye girişi engellenecektir. Bu kişilere ait veriler, aşağıda belirtilen istisnai durum hariç olmak üzere, herhangi bir kuruluşa aktarılmayacaktır.
Kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda, söz konusu veriler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Veri Toplama Yöntemi

Kimlik ve iletişim verileri elektronik ortamda sağlık kuruluşuna aktarılmaktadır. Ateş ölçüm verisi ateş ölçüm aletinden; Covid-19 belirtileri ilgili kişinin beyanı üzerine; Covid-19 pozitif olan kimse ile temas verisi ise ilgili kişinin veya Covid-19 pozitif olan kimsenin beyanı üzerine toplanmaktadır. Covid-19 test sonucu, sağlık kuruluşunca elektronik ortamda Şirkete aktarılmaktadır.

Hukuki Sebebi

KVKK. m. 6/3- Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK. ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Almira Grup LTD. ŞTİ.- Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A1 Blok No:176 Maltepe / İstanbul adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla info@almiratransplant.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Call Now Button